ELLERMANS DEODORIZING FLUID

\ˈɛləmənz diːˈə͡ʊdəɹˌa͡ɪzɪŋ flˈuːɪd], \ˈɛləmənz diːˈə‍ʊdəɹˌa‍ɪzɪŋ flˈuːɪd], \ˈɛ_l_ə_m_ə_n_z d_iː__ˈəʊ_d_ə_ɹ_ˌaɪ_z_ɪ_ŋ f_l_ˈuː_ɪ_d]\

Definitions of ELLERMANS DEODORIZING FLUID

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison