EARL OF FRANCIS EGERTON ELLESMERE

\ˈɜːl ɒv fɹˈansɪs ˈɛd͡ʒətən ˈɛlɪsmˌi͡ə], \ˈɜːl ɒv fɹˈansɪs ˈɛd‍ʒətən ˈɛlɪsmˌi‍ə], \ˈɜː_l ɒ_v f_ɹ_ˈa_n_s_ɪ_s ˈɛ_dʒ_ə_t_ə_n ˈɛ_l_ɪ_s_m_ˌiə]\

Definitions of EARL OF FRANCIS EGERTON ELLESMERE

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner