EARL OF EDWARD ROBERT BULWER LYTTON

\ˈɜːl ɒv ˈɛdwəd ɹˈɒbət bˈʊlwə lˈɪtən], \ˈɜːl ɒv ˈɛdwəd ɹˈɒbət bˈʊlwə lˈɪtən], \ˈɜː_l ɒ_v ˈɛ_d_w_ə_d ɹ_ˈɒ_b_ə_t b_ˈʊ_l_w_ə l_ˈɪ_t_ə_n]\

Definitions of EARL OF EDWARD ROBERT BULWER LYTTON

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner