DUTCH-PROCESSED COCOA

\dˈʌt͡ʃpɹˈə͡ʊsɛst kˈə͡ʊkə͡ʊ], \dˈʌt‍ʃpɹˈə‍ʊsɛst kˈə‍ʊkə‍ʊ], \d_ˈʌ_tʃ_p_ɹ_ˈəʊ_s_ɛ_s_t k_ˈəʊ_k_əʊ]\

Definitions of DUTCH-PROCESSED COCOA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Zigzaggery

  • The quality or state of being zigzag; crookedness.
View More