DON LUCHINO VISCONTI CONTE DI MODRONE

\dˈɒn luːt͡ʃˈiːnə͡ʊ vˈɪskəntˌi kəntˈɛ dˌɪ mˈɒdɹə͡ʊn], \dˈɒn luːt‍ʃˈiːnə‍ʊ vˈɪskəntˌi kəntˈɛ dˌɪ mˈɒdɹə‍ʊn], \d_ˈɒ_n l_uː_tʃ_ˈiː_n_əʊ v_ˈɪ_s_k_ə_n_t_ˌi k_ə_n_t_ˈɛ d_ˌɪ m_ˈɒ_d_ɹ_əʊ_n]\

Definitions of DON LUCHINO VISCONTI CONTE DI MODRONE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd