DISCRETE SUBAORTIC STENOSIS

\dɪskɹˈiːt sˌʌbe͡ɪˈɔːtɪk stɛnˈə͡ʊsɪs], \dɪskɹˈiːt sˌʌbe‍ɪˈɔːtɪk stɛnˈə‍ʊsɪs], \d_ɪ_s_k_ɹ_ˈiː_t s_ˌʌ_b_eɪ_ˈɔː_t_ɪ_k s_t_ɛ_n_ˈəʊ_s_ɪ_s]\

Definitions of DISCRETE SUBAORTIC STENOSIS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd