DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

\da͡ɪɹˈɛktəɹˌi ˈaksɛs pɹˈə͡ʊtəkˌɒl], \da‍ɪɹˈɛktəɹˌi ˈaksɛs pɹˈə‍ʊtəkˌɒl], \d_aɪ_ɹ_ˈɛ_k_t_ə_ɹ_ˌi_ ˈa_k_s_ɛ_s p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l]\

Definitions of DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe