DEMOCRATIC FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE

\dˌɛməkɹˈatɪk fɹˈʌnt fəðə lˌɪbəɹˈe͡ɪʃən ɒv pˈaləstˌa͡ɪn], \dˌɛməkɹˈatɪk fɹˈʌnt fəðə lˌɪbəɹˈe‍ɪʃən ɒv pˈaləstˌa‍ɪn], \d_ˌɛ_m_ə_k_ɹ_ˈa_t_ɪ_k f_ɹ_ˈʌ_n_t f_ə_ð_ə l_ˌɪ_b_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v p_ˈa_l_ə_s_t_ˌaɪ_n]\

Definitions of DEMOCRATIC FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University