DAUBENTONIA MADAGASCARIENSIS

\dˌɔːbəntˈə͡ʊni͡ə mˌadɐɡˌaskɐɹˈi͡ənsɪs], \dˌɔːbəntˈə‍ʊni‍ə mˌadɐɡˌaskɐɹˈi‍ənsɪs], \d_ˌɔː_b_ə_n_t_ˈəʊ_n_iə m_ˌa_d_ɐ_ɡ_ˌa_s_k_ɐ_ɹ_ˈiə_n_s_ɪ_s]\

Definitions of DAUBENTONIA MADAGASCARIENSIS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Old dislocation

  • One in which inflammatory changes have occurred.
View More