COVERING MATERIAL

\kˈʌvəɹɪŋ mətˈi͡əɹɪə͡l], \kˈʌvəɹɪŋ mətˈi‍əɹɪə‍l], \k_ˈʌ_v_ə_ɹ_ɪ_ŋ m_ə_t_ˈiə_ɹ_ɪ__əl]\

Definitions of COVERING MATERIAL

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More