CONTINUOUS ARTERIOVENOUS HEMOFILTRATIONS

\kəntˈɪnjuːəs ɑːtˈi͡əɹɪˌə͡ʊvnəs hˌiːməfɪltɹˈe͡ɪʃənz], \kəntˈɪnjuːəs ɑːtˈi‍əɹɪˌə‍ʊvnəs hˌiːməfɪltɹˈe‍ɪʃənz], \k_ə_n_t_ˈɪ_n_j_uː_ə_s ɑː_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ˌəʊ_v_n_ə_s h_ˌiː_m_ə_f_ɪ_l_t_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of CONTINUOUS ARTERIOVENOUS HEMOFILTRATIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd