CONTINUOUS ARTERIOVENOUS HEMOFILTRATION

\kəntˈɪnjuːəs ɑːtˈi͡əɹɪˌə͡ʊvnəs hˌiːməfɪltɹˈe͡ɪʃən], \kəntˈɪnjuːəs ɑːtˈi‍əɹɪˌə‍ʊvnəs hˌiːməfɪltɹˈe‍ɪʃən], \k_ə_n_t_ˈɪ_n_j_uː_ə_s ɑː_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ˌəʊ_v_n_ə_s h_ˌiː_m_ə_f_ɪ_l_t_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of CONTINUOUS ARTERIOVENOUS HEMOFILTRATION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd