CONSTRAINT HANDLING IN PROLOG

\kənstɹˈe͡ɪnt hˈandlɪŋ ɪn pɹˈə͡ʊlɒɡ], \kənstɹˈe‍ɪnt hˈandlɪŋ ɪn pɹˈə‍ʊlɒɡ], \k_ə_n_s_t_ɹ_ˈeɪ_n_t h_ˈa_n_d_l_ɪ_ŋ ɪ_n p_ɹ_ˈəʊ_l_ɒ_ɡ]\

Definitions of CONSTRAINT HANDLING IN PROLOG

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe