CONJUGATE’S COLLATERAL BUNDLE

\kˈɒnd͡ʒuːɡˌe͡ɪtz kəlˈatəɹə͡l bˈʌndə͡l], \kˈɒnd‍ʒuːɡˌe‍ɪtz kəlˈatəɹə‍l bˈʌndə‍l], \k_ˈɒ_n_dʒ_uː_ɡ_ˌeɪ_t_z k_ə_l_ˈa_t_ə_ɹ_əl b_ˈʌ_n_d_əl]\

Definitions of CONJUGATE’S COLLATERAL BUNDLE

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop