COMPUTED TOMOGRAPHIC COLONOGRAPHY

\kəmpjˈuːtɪd tˌɒməɡɹˈafɪk kˌɒlənˈɒɡɹəfi], \kəmpjˈuːtɪd tˌɒməɡɹˈafɪk kˌɒlənˈɒɡɹəfi], \k_ə_m_p_j_ˈuː_t_ɪ_d t_ˌɒ_m_ə_ɡ_ɹ_ˈa_f_ɪ_k k_ˌɒ_l_ə_n_ˈɒ_ɡ_ɹ_ə_f_i]\

Definitions of COMPUTED TOMOGRAPHIC COLONOGRAPHY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

changan

  • a city central China; capital of ancient Chinese empire 221-206 BC
View More