COMPUTATIONAL MOLECULAR BIOLOGY

\kˌɒmpjuːtˈe͡ɪʃənə͡l məlˈɛkjʊlə ba͡ɪˈɒləd͡ʒi], \kˌɒmpjuːtˈe‍ɪʃənə‍l məlˈɛkjʊlə ba‍ɪˈɒləd‍ʒi], \k_ˌɒ_m_p_j_uː_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n_əl m_ə_l_ˈɛ_k_j_ʊ_l_ə b_aɪ_ˈɒ_l_ə_dʒ_i]\
Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe