COMPLEMENTARITY DETERMINING REGIONS

\kˌɒmplɪməntˈaɹɪti dɪtˈɜːmɪnɪŋ ɹˈiːd͡ʒənz], \kˌɒmplɪməntˈaɹɪti dɪtˈɜːmɪnɪŋ ɹˈiːd‍ʒənz], \k_ˌɒ_m_p_l_ɪ_m_ə_n_t_ˈa_ɹ_ɪ_t_i d_ɪ_t_ˈɜː_m_ɪ_n_ɪ_ŋ ɹ_ˈiː_dʒ_ə_n_z]\

Definitions of COMPLEMENTARITY DETERMINING REGIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd