COMPETENCY BASED EDUCATION

\kˈɒmpɪtənsi bˈe͡ɪst ˌɛd͡ʒuːkˈe͡ɪʃən], \kˈɒmpɪtənsi bˈe‍ɪst ˌɛd‍ʒuːkˈe‍ɪʃən], \k_ˈɒ_m_p_ɪ_t_ə_n_s_i b_ˈeɪ_s_t ˌɛ_dʒ_uː_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of COMPETENCY BASED EDUCATION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd