COMPATIBLE TIMESHARING SYSTEM

\kəmpˈatəbə͡l tˈa͡ɪmʃe͡əɹɪŋ sˈɪstəm], \kəmpˈatəbə‍l tˈa‍ɪmʃe‍əɹɪŋ sˈɪstəm], \k_ə_m_p_ˈa_t_ə_b_əl t_ˈaɪ_m_ʃ_eə_ɹ_ɪ_ŋ s_ˈɪ_s_t_ə_m]\

Definitions of COMPATIBLE TIMESHARING SYSTEM

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Pettenkofer's test

  • See Pettenkofer.
View More