COMMERCIAL INTERNET EXCHANGE

\kəmˈɜːʃə͡l ˈɪntənˌɛt ɛkst͡ʃˈe͡ɪnd͡ʒ], \kəmˈɜːʃə‍l ˈɪntənˌɛt ɛkst‍ʃˈe‍ɪnd‍ʒ], \k_ə_m_ˈɜː_ʃ_əl ˈɪ_n_t_ə_n_ˌɛ_t ɛ_k_s_tʃ_ˈeɪ_n_dʒ]\

Definitions of COMMERCIAL INTERNET EXCHANGE

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe