COMBINED MULTIPLE MOTOR AND VOCAL TIC DISORDER

\kəmbˈa͡ɪnd mˈʌltɪpə͡l mˈə͡ʊtə and vˈə͡ʊkə͡l tˈɪk dɪsˈɔːdə], \kəmbˈa‍ɪnd mˈʌltɪpə‍l mˈə‍ʊtə and vˈə‍ʊkə‍l tˈɪk dɪsˈɔːdə], \k_ə_m_b_ˈaɪ_n_d m_ˈʌ_l_t_ɪ_p_əl m_ˈəʊ_t_ə__ a_n_d v_ˈəʊ_k_əl t_ˈɪ_k d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə]\

Definitions of COMBINED MULTIPLE MOTOR AND VOCAL TIC DISORDER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd