COLORECTAL

\kˈʌləɹˌɛktə͡l], \kˈʌləɹˌɛktə‍l], \k_ˈʌ_l_ə_ɹ_ˌɛ_k_t_əl]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More