COLORADO TICK FEVER VIRUS

\kˌɒləɹˈɑːdə͡ʊ tˈɪk fˈiːvə vˈa͡ɪɹəs], \kˌɒləɹˈɑːdə‍ʊ tˈɪk fˈiːvə vˈa‍ɪɹəs], \k_ˌɒ_l_ə_ɹ_ˈɑː_d_əʊ t_ˈɪ_k f_ˈiː_v_ə v_ˈaɪ_ɹ_ə_s]\

Definitions of COLORADO TICK FEVER VIRUS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More