COLONIALIST

\kəlˈə͡ʊnɪəlˌɪst], \kəlˈə‍ʊnɪəlˌɪst], \k_ə_l_ˈəʊ_n_ɪ__ə_l_ˌɪ_s_t]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More