COLLICULUS ROTUNDUS ANTERIOR

\kəlˈɪkjʊləs ɹˈɒtʌndəs antˈi͡əɹɪə], \kəlˈɪkjʊləs ɹˈɒtʌndəs antˈi‍əɹɪə], \k_ə_l_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə_s ɹ_ˈɒ_t_ʌ_n_d_ə_s a_n_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ə]\

Definitions of COLLICULUS ROTUNDUS ANTERIOR

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe