CLAUDE BERNARD HORNER SYNDROME

\klˈɔːd bˈɜːnəd hˈɔːnə sˈɪndɹə͡ʊm], \klˈɔːd bˈɜːnəd hˈɔːnə sˈɪndɹə‍ʊm], \k_l_ˈɔː_d b_ˈɜː_n_ə_d h_ˈɔː_n_ə s_ˈɪ_n_d_ɹ_əʊ_m]\

Definitions of CLAUDE BERNARD HORNER SYNDROME

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd