CLARUM ET VENERABILE NOMEN GENTIBUS

\klˈɑːɹəm ˈɛt vˈɛnəɹˌaba͡ɪl nˈə͡ʊmɛn d͡ʒˈɛntɪbəs], \klˈɑːɹəm ˈɛt vˈɛnəɹˌaba‍ɪl nˈə‍ʊmɛn d‍ʒˈɛntɪbəs], \k_l_ˈɑː_ɹ_ə_m ˈɛ_t v_ˈɛ_n_ə_ɹ_ˌa_b_aɪ_l n_ˈəʊ_m_ɛ_n dʒ_ˈɛ_n_t_ɪ_b_ə_s]\

Definitions of CLARUM ET VENERABILE NOMEN GENTIBUS

Sort: Oldest first
 
1895 - Glossary of terms and phrases
By Henry Percy Smith

Word of the day

Fugacy

  • Banishment.
View More

Nearby Words