CHICKEN CORDON BLEU

\t͡ʃˈɪkɪn kˈɔːdən blˈuː], \t‍ʃˈɪkɪn kˈɔːdən blˈuː], \tʃ_ˈɪ_k_ɪ_n k_ˈɔː_d_ə_n b_l_ˈuː]\

Definitions of CHICKEN CORDON BLEU

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd