CENTRAL AFRICAN REPUBLIC FRANC

\sˈɛntɹə͡l ˈafɹɪkən ɹɪpˈʌblɪk fɹˈank], \sˈɛntɹə‍l ˈafɹɪkən ɹɪpˈʌblɪk fɹˈank], \s_ˈɛ_n_t_ɹ_əl ˈa_f_ɹ_ɪ_k_ə_n ɹ_ɪ_p_ˈʌ_b_l_ɪ_k f_ɹ_ˈa_n_k]\

Definitions of CENTRAL AFRICAN REPUBLIC FRANC

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Hyracoid

  • Of or pertaining to the Hyracoidea. One of the Hyracoidea.
View More