CARRY AMELIA MOORE NATION

\kˈaɹi ɐmˈiːli͡ə mˈʊ͡ə nˈe͡ɪʃən], \kˈaɹi ɐmˈiːli‍ə mˈʊ‍ə nˈe‍ɪʃən], \k_ˈa_ɹ_i_ ɐ_m_ˈiː_l_iə m_ˈʊə n_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of CARRY AMELIA MOORE NATION

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

free spirit

  • someone acting freely or even irresponsibly
View More