CAREER MOBILITIES

\kəɹˈi͡ə mə͡ʊbˈɪlɪtiz], \kəɹˈi‍ə mə‍ʊbˈɪlɪtiz], \k_ə_ɹ_ˈiə m_əʊ_b_ˈɪ_l_ɪ_t_i_z]\

Definitions of CAREER MOBILITIES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More