CALLED DE VICTOR JOSEPH ETIENNE JOUY

\kˈɔːld də vˈɪktə d͡ʒˈə͡ʊsəf ˌɛtɪˈɛn d͡ʒˈa͡ʊi], \kˈɔːld də vˈɪktə d‍ʒˈə‍ʊsəf ˌɛtɪˈɛn d‍ʒˈa‍ʊi], \k_ˈɔː_l_d d_ə v_ˈɪ_k_t_ə dʒ_ˈəʊ_s_ə_f ˌɛ_t_ɪ__ˈɛ_n dʒ_ˈaʊ_i]\

Definitions of CALLED DE VICTOR JOSEPH ETIENNE JOUY

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner