CALDERON DE LA BARCA

\kˈɒldəɹən də lˌa bˈɑːkə], \kˈɒldəɹən də lˌa bˈɑːkə], \k_ˈɒ_l_d_ə_ɹ_ə_n d_ə l_ˌa b_ˈɑː_k_ə]\

Definitions of CALDERON DE LA BARCA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Tympanuchus Cupido Cupido

  • extinct prairie chicken
View More