BUREAU OF ALCOHOL TOBACCO AND FIREARMS

\bjˈʊ͡əɹə͡ʊ ɒv ˈalkəhˌɒl təbˈakə͡ʊ and fˈa͡ɪ͡əɹɑːmz], \bjˈʊ‍əɹə‍ʊ ɒv ˈalkəhˌɒl təbˈakə‍ʊ and fˈa‍ɪ‍əɹɑːmz], \b_j_ˈʊə_ɹ_əʊ ɒ_v ˈa_l_k_ə_h_ˌɒ_l t_ə_b_ˈa_k_əʊ__ a_n_d f_ˈaɪə_ɹ_ɑː_m_z]\

Definitions of BUREAU OF ALCOHOL TOBACCO AND FIREARMS

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University