BUNYA BUNYA TREE

\bˈʌnjə bˈʌnjə tɹˈiː], \bˈʌnjə bˈʌnjə tɹˈiː], \b_ˈʌ_n_j_ə b_ˈʌ_n_j_ə t_ɹ_ˈiː]\

Definitions of BUNYA BUNYA TREE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd