BRONCHIOLO ALVEOLAR ADENOCARCINOMA

\bɹˌɒnkɪˈɒlə͡ʊ ˌalvɪˈə͡ʊləɹ ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə͡ʊmə], \bɹˌɒnkɪˈɒlə‍ʊ ˌalvɪˈə‍ʊləɹ ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə‍ʊmə], \b_ɹ_ˌɒ_n_k_ɪ__ˈɒ_l_əʊ ˌa_l_v_ɪ__ˈəʊ_l_ə_ɹ ˌa_d_ə_n_ˌɒ_k_ɑː_s_ɪ_n_ˈəʊ_m_ə]\

Definitions of BRONCHIOLO ALVEOLAR ADENOCARCINOMA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd