BILLING TELEPHONE NUMBER (BTN)

\bˈɪlɪŋ tˈɛlɪfˌə͡ʊn nˈʌmbə bˌiːtˌiːˈɛn], \bˈɪlɪŋ tˈɛlɪfˌə‍ʊn nˈʌmbə bˌiːtˌiːˈɛn], \b_ˈɪ_l_ɪ_ŋ t_ˈɛ_l_ɪ_f_ˌəʊ_n n_ˈʌ_m_b_ə__ b_ˌiː_t_ˌiː__ˈɛ_n]\

Definitions of BILLING TELEPHONE NUMBER (BTN)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

British Crown

  • symbol power monarchy; "members of Commonwealth owe allegiance to the British Crown"
View More