BASAL CELL ADENOCARCINOMA

\bˈe͡ɪsə͡l sˈɛl ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə͡ʊmə], \bˈe‍ɪsə‍l sˈɛl ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə‍ʊmə], \b_ˈeɪ_s_əl s_ˈɛ_l ˌa_d_ə_n_ˌɒ_k_ɑː_s_ɪ_n_ˈəʊ_m_ə]\

Definitions of BASAL CELL ADENOCARCINOMA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd