BASAL BODY TEMPERATURE METHOD

\bˈe͡ɪsə͡l bˈɒdi tˈɛmpɹɪt͡ʃə mˈɛθəd], \bˈe‍ɪsə‍l bˈɒdi tˈɛmpɹɪt‍ʃə mˈɛθəd], \b_ˈeɪ_s_əl b_ˈɒ_d_i t_ˈɛ_m_p_ɹ_ɪ_tʃ_ə m_ˈɛ_θ_ə_d]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd