BACHELOR OF ARTS IN LIBRARY SCIENCE

\bˈat͡ʃələɹ ɒv ˈɑːts ɪn lˈa͡ɪbɹəɹi sˈa͡ɪ͡əns], \bˈat‍ʃələɹ ɒv ˈɑːts ɪn lˈa‍ɪbɹəɹi sˈa‍ɪ‍əns], \b_ˈa_tʃ_ə_l_ə_ɹ ɒ_v ˈɑː_t_s ɪ_n l_ˈaɪ_b_ɹ_ə_ɹ_i s_ˈaɪə_n_s]\

Definitions of BACHELOR OF ARTS IN LIBRARY SCIENCE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd