ASTRONIUM

\astɹˈə͡ʊni͡əm], \astɹˈə‍ʊni‍əm], \a_s_t_ɹ_ˈəʊ_n_iə_m]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More