ARTERIA TYMPANICA SUPERIOR

\ɑːtˈi͡əɹɪə tɪmpˈanɪkə suːpˈi͡əɹɪə], \ɑːtˈi‍əɹɪə tɪmpˈanɪkə suːpˈi‍əɹɪə], \ɑː_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ə t_ɪ_m_p_ˈa_n_ɪ_k_ə s_uː_p_ˈiə_ɹ_ɪ__ə]\

Definitions of ARTERIA TYMPANICA SUPERIOR

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop