ARMY HIGH PERFORMANCE COMPUTING RESEARCH CENTER

\ˈɑːmi hˈa͡ɪ pəfˈɔːməns kəmpjˈuːtɪŋ ɹɪsˈɜːt͡ʃ sˈɛntə], \ˈɑːmi hˈa‍ɪ pəfˈɔːməns kəmpjˈuːtɪŋ ɹɪsˈɜːt‍ʃ sˈɛntə], \ˈɑː_m_i h_ˈaɪ p_ə_f_ˈɔː_m_ə_n_s k_ə_m_p_j_ˈuː_t_ɪ_ŋ ɹ_ɪ_s_ˈɜː_tʃ s_ˈɛ_n_t_ə]\

Definitions of ARMY HIGH PERFORMANCE COMPUTING RESEARCH CENTER

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University

Word of the day

Gentilly

  • In a gentle or hoble manner; frankly.
View More