ANGLO-SAXONISM

\ˈaŋɡlə͡ʊsˈaksənˌɪzəm], \ˈaŋɡlə‍ʊsˈaksənˌɪzəm], \ˈa_ŋ_ɡ_l_əʊ_s_ˈa_k_s_ə_n_ˌɪ_z_ə_m]\
Sort: Oldest first
 
1914 - Nuttall's Standard dictionary of the English language
By Nuttall, P.Austin.

Word of the day

Sadina

  • sa-d[=e]'na, n. a clupeoid fish resembling sardine. [Sp. sardina.]
View More