ANATOMICAL PATHOLOGICAL CONDITIONS

\ˌanɐtˈɒmɪkə͡l pˌaθəlˈɒd͡ʒɪkə͡l kəndˈɪʃənz], \ˌanɐtˈɒmɪkə‍l pˌaθəlˈɒd‍ʒɪkə‍l kəndˈɪʃənz], \ˌa_n_ɐ_t_ˈɒ_m_ɪ_k_əl p_ˌa_θ_ə_l_ˈɒ_dʒ_ɪ_k_əl k_ə_n_d_ˈɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of ANATOMICAL PATHOLOGICAL CONDITIONS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Anne Dudley Bradstreet

  • poet colonial America (born in England) (1612-1672)
View More