ALTERNATION OF GENERATIONS

\ˌɒltənˈe͡ɪʃən ɒv d͡ʒˌɛnəɹˈe͡ɪʃənz], \ˌɒltənˈe‍ɪʃən ɒv d‍ʒˌɛnəɹˈe‍ɪʃənz], \ˌɒ_l_t_ə_n_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v dʒ_ˌɛ_n_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of ALTERNATION OF GENERATIONS

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd