ALTERNATION OF GENERATION

\ˌɒltənˈe͡ɪʃən ɒv d͡ʒˌɛnəɹˈe͡ɪʃən], \ˌɒltənˈe‍ɪʃən ɒv d‍ʒˌɛnəɹˈe‍ɪʃən], \ˌɒ_l_t_ə_n_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v dʒ_ˌɛ_n_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of ALTERNATION OF GENERATION

Sort: Oldest first
 
1898 - American pocket medical dictionary
By Willam Alexander Newman Dorland