ALTERNATING BIT PROTOCOL

\ˈɔːltənˌe͡ɪtɪŋ bˈɪt pɹˈə͡ʊtəkˌɒl], \ˈɔːltənˌe‍ɪtɪŋ bˈɪt pɹˈə‍ʊtəkˌɒl], \ˈɔː_l_t_ə_n_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ b_ˈɪ_t p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l]\

Definitions of ALTERNATING BIT PROTOCOL

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe

Word of the day

Adolode

  • An instrument for testing the purity of distillation.
View More