AID TO THE TOTALLY DISABLED

\ˈe͡ɪd tə ðə tˈə͡ʊtə͡li dˌɪsˈe͡ɪbə͡ld], \ˈe‍ɪd tə ðə tˈə‍ʊtə‍li dˌɪsˈe‍ɪbə‍ld], \ˈeɪ_d t_ə ð_ə t_ˈəʊ_t_əl_i d_ˌɪ_s_ˈeɪ_b_əl_d]\

Definitions of AID TO THE TOTALLY DISABLED

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Livingston vs. Jefferson

  • (See Batture Cases.)
View More