AGENT 4880

\ˈe͡ɪd͡ʒənt fˈɔː θˈa͡ʊzənd ˈe͡ɪthˈʌndɹədən ˈe͡ɪti], \ˈe‍ɪd‍ʒənt fˈɔː θˈa‍ʊzənd ˈe‍ɪthˈʌndɹədən ˈe‍ɪti], \ˈeɪ_dʒ_ə_n_t f_ˈɔː θ_ˈaʊ_z_ə_n_d ˈeɪ_t_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n ˈeɪ_t_i]\

Definitions of AGENT 4880

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

blash

  • blash, n. watery stuff.--adj. BLASH'Y. [Scot.]
View More